در این مدل خدمت، ماشین مجازی با سرعت پردازشی بالا شامل تعداد هسته‌های پردازشی و میزان حافظه اصلی بالا در اختیار کاربر برای استفاده بدون قرارگیری در صف و دسترسی کامل مدیر در اختیار کاربر قرار داده می‌شود. در این روش کاربری دسترسی از راه دور بر روی ماشین خود دارد و به صورت تعاملی می‌تواند نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را اجرا و تنظیمات مورد نیاز برای اجراهای خود را انجام دهد. از مزایای این روش، دسترسی کامل و تعاملی بر روی ماشین و اجرای برای انجام تغییرات و همچنین عدم قرارگیری در صف اجرا است. از معایب این روش نسبت به روش زمانبندی، عدم امکان استفاده مبتنی بر نیاز است، بدین صورت که عطف به درخواست کاربر تمامی منابع برای کاربر قفل می‌گردد و در صورت عدم نیاز ایشان، تمامی منابع برای ایشان محاسبه می‌گردد.