خدمات داده

یکی از مهمترین کاربردهای پردازش سریع، مباحث پیشرو در حوزه هوش مصنوعی می ‏باشد. در این پردازش‏ ها، عموماً یک مدل یادگیری در سطح ابتدایی پیاده‏ سازی شده و سپس با استفاده از داده‌‏های ورودی مناسب و مربوط، عملیات یادگیری مدل انجام می‏‌گیرد. مجموعه غنی‌ای از دیتایست شامل دیتاست‌‏های بسیار مهم و معروف در حوزه یادگیری ماشین می‏باشد که در حجمی در حدود 6 ترابایت گرد‏آوری شده است. این داده‌‏ها، شامل عکس، فیلم، صدا و متن بوده و در قالب فایل‌‌‏هایی فشرده شده بصورت کاملاً رایگان در اختیار کاربران سامانه پردازش سریع شریف قرار می‏گیرد.
Github sample codeTypeUsage/DescriptionSizeDataset URLName
https://github.com/litinglin/swintrackImageA large-scale object detection, segmentation, and captioning dataset. COCO has several features: ***Object segmentation ***Recognition in context ***Superpixel stuff segmentation ***330K images (>200K labeled) ***1.5 million object instances ***80 object categories ***91 stuff categories ***5 captions per image ***250,000 people with keypoints72GBshare/apps/data/COCO/COCO
https://github.com/antoine77340/video_feature_extractorVideoA large-scale dataset of narrated videos with an emphasis on instructional videos where content creators teach complex tasks with an explicit intention of explaining the visual content on screen1.4TBshare/apps/date/howto100m/HowTo100M
https://github.com/Annusha/LIReCVideo captionsLearning Interactions and Relationships between Movie Characters80GBshare/apps/data/lirec/LIReC
https://github.com/wnhsu/ResDAVEnet-VQAudioThe following speech corpora were collected to investigate the learning of spoken language (words, sub-word units, higher-level semantics, etc.) from visually-grounded speech.85GBshare/apps/data/mit_places_audio_images/MIT Places Audio 400K
https://github.com/wnhsu/ResDAVEnet-VQImagea new scene-centric database called Places, with 205 scene categories and 2.5 millions of images with a category label.1.6TBshare/apps/data/mit_places_audio_images/MIT Places Images
https://github.com/salinasJJ/BbposeImage – Videoincludes around 25K images containing over 40K people with annotated body joints. The images were systematically collected using an established taxonomy of every day human activities. Overall the dataset covers 410 human activities and each image is provided with an activity label. Each image was extracted from a YouTube video and provided with preceding and following un-annotated frames. In addition, for the test set we obtained richer annotations including body part occlusions and 3D torso and head orientations.450GBshare/apps/data/mpii_human_pose/MPII Human Pose
https://github.com/bhigy/zr-2021vg_baselineAudioSpokenCOCO (English) 600k contains approximately 600,000 recordings of human speakers reading the MSCOCO image captions out loud (in English). Each MSCOCO caption is read once64GBshare/apps/data/Object-Net/Spoken COCO 600K
https://github.com/iapalm/Spoken-ObjectNetImage – Audioa corpus of 50,273 English spoken audio captions for the images in the ObjectNet dataset.220GBshare/apps/data/Object-Net/Spoken ObjectNet
https://github.com/SwinTransformer/Video-Swin-TransformerVideoAction Recognition Data Set31GBshare/apps/data/UCF101/UCF101
https://github.com/bhigy/zr-2021vg_baselineText – AudioThe ultimate goal of the “Zero Resource Speech Challenge” f1 is to construct a system that learn an end-to-end Spoken Dialog (SD) system, in an unknown language, from scratch, using only raw sensory information available to an early language learner.125GBshare/apps/data/zero_speech/Zero Speech

با خدمات داده بیشتر آشنا شوید

در این پردازش‏‌ها، عموماً یک مدل یادگیری در سطح ابتدایی پیاده‏سازی شده و سپس با استفاده از داده‏های ورودی مناسب و مربوط، عملیات یادگیری مدل انجام می‏گیرد. کیفیت و کمیت داده‏های استفاده شده در حین یادگیری، تاثیر مستقیمی با افزایش دقت مدل و کاهش سطح خطای آن دارد. مجموعه غنی پیش رو، شامل دیتاست‏های بسیار مهم و معروف در حوزه یادگیری ماشین می‏باشد که در حجمی در حدود 6 ترابایت گرد‏آوری شده است. این داده‏ها، شامل عکس، فیلم، صدا و متن بوده و در قالب فایل‏‏‏هایی فشرده شده بصورت کاملاً رایگان در اختیار کاربران سامانه پردازش سریع شریف قرار می‏گیرد.

نحوه استفاده از دیتاست‌ها

در هنگام اجرای کار پردازشی در کلاستر زمابندی با استفاده از ارجاع به مسیر قرار گیری دیتاست می‌توانید فایل‌ها را مورد استفاده قراردهید. دقت نمایید دسترسی شما به این دیتاست‌ها به صورت فقط خواندنی است. به طور مثال برای دیتاست COCO مسیر دسترسی به صورت زیر است

/share/apps/data/COCO