با توجه به رشد سریع تکنولوژی در سالهای اخیر، محاسبات پیشرفته و بلادرنگ در انواع مختلفی از کاربردها به یک نیاز اساسی تبدیل گشته است. سامانه‏های پردازش سریع با داشتن منابع پردازشی قدرتمند، انجام محاسبات پیچیده با سرعت بسیار بالا را ممکن می‏سازند. یکی از مهمترین کاربردهای این سامانه‏ها، مباحث پیشرو در حوزه هوش مصنوعی همچون یادگیری ماشین/یادگیری عمیق، داده‏کاوی، بینایی ماشین، پردازش سیگنال و … می‏باشد. در این پردازش‏ها، عموماً یک مدل یادگیری در سطح ابتدایی پیاده‏سازی شده و سپس با استفاده از داده‏های ورودی مناسب و مربوط، عملیات یادگیری مدل انجام می‏گیرد. کیفیت و کمیت داده‏های استفاده شده در حین یادگیری، تاثیر مستقیمی با افزایش دقت مدل و کاهش سطح خطای آن دارد. مجموعه غنی پیش رو، شامل دیتاست‏های بسیار مهم و معروف در حوزه یادگیری ماشین می‏باشد که در حجمی در حدود 6 ترابایت گرد‏آوری شده است. این داده‏ها، شامل عکس، فیلم، صدا و متن بوده و در قالب فایل‏‏‏هایی فشرده شده بصورت کاملاً رایگان در اختیار کاربران سامانه پردازش سریع شریف قرار می‏گیرد.
NameDataset URLSizeUsage/DescriptionTypeGithub sample codeData path
HowTo100Mhpc.sharif.edu/share/apps/date/howto100m~1.4 TBA large-scale dataset of narrated videos with an emphasis on instructional videos where content creators teach complex tasks with an explicit intention of explaining the visual content on screenVideohttps://github.com/antoine77340/video_feature_extractorhpc.sharif.edu: /share/apps/data
COCOhpc.sharif.edu:/share/apps/data/COCO72 GBA large-scale object detection, segmentation, and captioning dataset. COCO has several features: ***Object segmentation ***Recognition in context ***Superpixel stuff segmentation ***330K images (>200K labeled) ***1.5 million object instances ***80 object categories ***91 stuff categories ***5 captions per image ***250,000 people with keypointsImagehttps://github.com/litinglin/swintrackhpc.sharif.edu: /share/apps/data
MPII Human Posehpc.sharif.edu:/share/apps/data/mpii_human_pose~450 GBincludes around 25K images containing over 40K people with annotated body joints. The images were systematically collected using an established taxonomy of every day human activities. Overall the dataset covers 410 human activities and each image is provided with an activity label. Each image was extracted from a YouTube video and provided with preceding and following un-annotated frames. In addition, for the test set we obtained richer annotations including body part occlusions and 3D torso and head orientations.Image - Videohttps://github.com/salinasJJ/Bbposehpc.sharif.edu: /share/apps/data
MIT Places Imageshpc.sharif.edu:/share/apps/data/mit_places_audio_images1.6 TBa new scene-centric database called Places, with 205 scene categories and 2.5 millions of images with a category label.Imagehttps://github.com/wnhsu/ResDAVEnet-VQhpc.sharif.edu: /share/apps/data
MIT Places Audio 400Khpc.sharif.edu:/share/apps/data/mit_places_audio_images85 GBThe following speech corpora were collected to investigate the learning of spoken language (words, sub-word units, higher-level semantics, etc.) from visually-grounded speech.Audiohttps://github.com/wnhsu/ResDAVEnet-VQhpc.sharif.edu: /share/apps/data
Spoken COCO 600Khpc.sharif.edu:/share/apps/data/Object-Net64 GBSpokenCOCO (English) 600k contains approximately 600,000 recordings of human speakers reading the MSCOCO image captions out loud (in English). Each MSCOCO caption is read onceAudiohttps://github.com/bhigy/zr-2021vg_baselinehpc.sharif.edu: /share/apps/data
Spoken ObjectNethpc.sharif.edu:/share/apps/data/Object-Net220 GBa corpus of 50,273 English spoken audio captions for the images in the ObjectNet dataset.Image - Audiohttps://github.com/iapalm/Spoken-ObjectNethpc.sharif.edu: /share/apps/data
Zero Speechhpc.sharif.edu:/share/apps/data/zero_speech125 GBThe ultimate goal of the “Zero Resource Speech Challenge” f1 is to construct a system that learn an end-to-end Spoken Dialog (SD) system, in an unknown language, from scratch, using only raw sensory information available to an early language learner.Text - Audiohttps://github.com/bhigy/zr-2021vg_baselinehpc.sharif.edu: /share/apps/data
LIReChpc.sharif.edu:/share/apps/data/lirec80 GBLearning Interactions and Relationships between Movie CharactersVideo captionshttps://github.com/Annusha/LIReChpc.sharif.edu: /share/apps/data
UCF101hpc.sharif.edu:/share/apps/data/UCF10131 GBAction Recognition Data SetVideohttps://github.com/SwinTransformer/Video-Swin-Transformerhpc.sharif.edu: /share/apps/data