به‌منظور استفاده بهتر و کاربردی از مرکز پردازش سریع، کارگا‌ه‌های آموزشی با هدف تسریع در روند استفاده و اجرای جاب‌های کاربران به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌گردد. کارگاه‌های برگزار شده به شرح زیر است.

تاریخ برگزاریمخاطبین کارگاه آموزشیتعداد شرکت‌کنندگان
۱۴۰۰/۰۲/۲۱دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۶۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۳دانشجویان و اساتید دانشگاه یزد۷۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۲دانشجویان و اساتید دانشگاه تبریز۶۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۵دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۹۰
۱۴۰۱/۰۳/۱۰دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۱۲۸
۱۴۰۱/۰۴/۲۳دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۷
۱۴۰۱/۰۵/۱۲دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۵۹
۱۴۰۱/۰۶/۲۳دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۲۷
۱۴۰۱/۰۷/۲۳دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۵۶
۱۴۰۱/۰۸/۲۵دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۲۶
۱۴۰۱/۰۹/۲۳دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۱۸
۱۴۰۱/۱۰/۲۷دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۶۴
۱۴۰۲/۰۱/۳۰دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۵۲
۱۴۰۲/۰۳/۳۰دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۴۳
۱۴۰۲/۰۴/۲۸دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۳۵
۱۴۰۲/۰۵/۳۱دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۵۱
کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات پردازش سریع دانشگاه